Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden, hierna te noemen: ´voorwaarden´ wordt verstaan onder:

Heliview Conferences & Training: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heliview Conferences & Training B.V., statutair gevestigd te Breda, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

Wederpartij : iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Heliview Conferences & Training een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Heliview Conferences & Training een aanbod daartoe heeft ontvangen, daaronder in ieder geval begrepen een sponsor of (business) partner van een congres, seminar, studiereis ed. als ook een deelnemer aan een congres, seminar, studiereis ed. en/of een training.

Opdracht : de tussen Heliview Conferences & Training en de wederpartij overeengekomen werkzaamheden, welke Heliview Conferences & Training op verzoek van de wederpartij (voor deze) dient te verrichten. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het organiseren van congressen, seminars, beurzen, conferenties, studiereizen en andere evenementen, het geven en organiseren van trainingen alsmede het verstrekken van marketingadviezen, zulks in de ruimste zin van het woord.

Materiaal : al de door Heliview Conferences & Training in het kader van de uitvoering van de opdracht aan de wederpartij verstrekte folders, documentatie, lesmateriaal, deelnemerslijsten ed. in zowel hardcopy als digitale vorm.

Artikel 2 Toepasselijkheid, aanbieding en overeenkomst

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, orders, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, daaronder begrepen via het internet, van Heliview Conferences & Training, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met Heliview Conferences & Training tot stand zijn gekomen en door Heliview Conferences & Training als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Aan de voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de voorwaarden van Heliview Conferences & Training. Bij twijfel of
   discussie prevaleren de voorwaarden van Heliview Conferences & Training. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de voorwaarden worden schriftelijk aan de wederpartij bevestigd.
  4. De wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met Heliview Conferences & Training is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de voorwaarden op latere overeenkomsten van Heliview Conferences & Training in te stemmen.
  5. In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepaling(en) uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten
   worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door Heliview Conferences & Training jegens haar wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Offertes

  1. Alle door Heliview Conferences & Training gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld; zij
   kunnen binnen vijf werkdagen na de aanvaarding door de wederpartij nog door Heliview Conferences & Training worden herroepen.
  2. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens.
  3. Indien de aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is Heliview Conferences & Training niet verplicht een gedeelte van de aanbieding tegen een
   overeenkomstig deel van de in de aanbieding genoemde prijs uit te voeren.
  4. Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes en aanbiedingen van Heliview Conferences & Training geldig gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de dag der
   verzending van de aanbieding of offerte of zoveel korter als in de aanbieding of offerte is aangegeven.

Artikel 4 De overeenkomst: aanvang/duur/opschorting/einde

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van Heliview Conferences &
   Training of Heliview Conferences & Training zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van de wederpartij. Het bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.
  2. Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt in beginsel slechts tot stand wanneer zij door Heliview Conferences & Training uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan Heliview Conferences & Training ter kennis te worden gebracht.
  3. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel Heliview Conferences & Training goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is
   Heliview Conferences & Training gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of
   uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Heliview Conferences & Training krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
  4. Onverminderd de verder aan Heliview Conferences & Training toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op
   schadevergoeding kan Heliview Conferences & Training, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden:
   a. ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is;
   b. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
   c. de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
   d. op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;
   e. ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert;
   f. ingeval dat de kredietverzekeraar van Heliview Conferences & Training de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt.
  5. Heliview Conferences & Training heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
  6. De wederpartij is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek van Heliview Conferences & Training zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Heliview Conferences & Training.
  7. Heliview Conferences & Training behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te factureren, zulks voor zover de opdracht zulks toelaat en met inachtneming van de redelijkheid en de billijkheid.
  8. Indien de wederpartij een overeenkomst slechts met inachtneming van een opzegtermijn kan doen eindigen, dient deze opzegging te geschieden met inachtneming van die opzegtermijn door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
  9. Afspraken met personeelsleden van Heliview Conferences & Training die niet tot rechtsgeldige vertegenwoordiging bevoegd zijn, binden Heliview Conferences Training slechts indien schriftelijke bevestiging van haar zijde heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

  1. Het is de wederpartij bekend dat Heliview Conferences & Training, teneinde de overeenkomst zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, gebruik maakt van (diensten
   van) derden. Heliview Conferences & Training behoudt zich het recht voor om te allen tijde werkzaamheden te laten verrichten door derden, echter zoveel mogelijk in overleg met de wederpartij.
  2. De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Heliview Conferences & Training en de wederpartij, echter de wijze waarop de overeenkomst tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door Heliview Conferences & Training.
  3. Heliview Conferences & Training spant zich ervoor in de overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
  4. Indien is overeengekomen dat de wederpartij in het kader van de uitvoering van de opdracht apparatuur, materialen of gegevens of informatiedragers aan Heliview Conferences & Training ter beschikking zal stellen, is de wederpartij verplicht ervoor zorg te dragen dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke specificaties.
  5. Alle door Heliview Conferences & Training ten behoeve van de uitvoering van de opdracht te gebruiken folders, brochures, lesmateriaal ed. blijven het eigendom van Heliview Conferences & Training.
  6. Geringe afwijkingen in (de organisatie van) een congres, seminar, beurs ed. en/of een training, zowel wat de inhoud, duur, kwaliteit en afwerking betreft geven de wederpartij niet het recht de opdracht of het product te weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of schadevergoeding van Heliview Conferences & Training te vorderen, tenzij zulks in redelijkheid niet van de wederpartij verlangd kan worden. Onder geringe afwijkingen wordt tevens begrepen een op eigen initiatief doch op redelijke gronden door Heliview Conferences & Training in tijd verplaatsen van een congres, seminar, beurs ed. en/of een training.
  7. Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze voorwaarden zorgt de wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
   – zij alle benodigde materialen voor het verrichten van de in het kader van de opdracht door Heliview Conferences & Training uit te voeren werkzaamheden, zoals maar niet
   beperkt tot logo’s/catalogussen/promotiemateriaal enz., tijdig aan Heliview Conferences & Training ter beschikking stelt. De wederpartij garandeert Heliview Conferences & Training dat zij gerechtigd is tot het gebruik van de door haar ter beschikking gestelde materialen. De wederpartij vrijwaart Heliview Conferences & Training voor welke vorm van aansprakelijkheid welke voort kan vloeien uit het gebruik van de door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen;
   – zij de juiste adressen opgeeft waar Heliview Conferences & Training haar facturennaartoe dient te sturen;
   – zij, ingeval zij een eigen spreker aanlevert, tijdig de sprekersinformatie aan Heliview conference & training toezendt.
  8. Heliview spant er zich voor in dat het door haar te organiseren evenement voldoet aan de verwachtingen van haar wederpartij(en).
  9. Ingeval van een gebrek in de opdracht heeft Heliview Conferences & Training het recht dit binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder deswege schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.
  10. Alle kosten welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van de wederpartij.
  11. De wederpartij is gehouden alle bescheiden en materialen, welke Heliview conferences & training nodig heeft teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren, aan Heliview conferences & training ter beschikking te stellen alsmede haar alle nodige inlichtingen te verschaffen en haar medewerking te verlenen aan Heliview Conferences & Training.
  12. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan Heliview Conferences & Training verstrekte gegevens en informatie, daaronder begrepen de juiste adressen welke Heliview Conferences & Training nodig heeft voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 6 Congressen, seminars, beurzen ed.

  1. Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze voorwaarden zorgt de wederpartij/sponsor in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
   – zij de door Heliview Conferences & Training gegeven aanwijzingen terzake het inrichten van de gehuurde standruimte opvolgt;
   – in het geval de wederpartij met Heliview Conferences & Training is overeengekomen dat zij haar/zijn kunstwerk(en) of kunstwerk(en) van derden, één en ander in de ruimste zin van het woord, tentoonstelt op een door Heliview Conferences & Training te organiseren congres, beurs, seminar ed. en deze illegaal zijn en/of in strijd zijn met de goede zeden en/of niet gepast zijn in de omgeving
   waar deze zaken en/of diensten worden aangeboden, dit/deze kunstwerk(en) op eigen kosten worden verwijderd. Onder kunstwerk(en) wordt in deze bepaling mede verstaan audiovisuele beelden en/of geluiden.
   – zij de gehuurde stand niet inricht met zaken en/of op of rond de congreslocatie diensten aanbiedt welke illegaal zijn en/of in strijd zijn met de goede zeden en/of niet gepast zijn in de omgeving waar deze zaken en/of diensten worden aangeboden.  De wederpartij/sponsor is verplicht om op het eerste verzoek van Heliview Conferences & Training bovenstaande zaken te verwijderen en terstond te staken met de desbetreffende aangeboden diensten en of vertoning van kunstwerken.
  2. In het geval de wederpartij een locatie aanwijst waar het congres moet worden gehouden garandeert de wederpartij dat deze locatie aan alle eisen welke door Heliview Conferences & Training zijn aangegeven voldoet.
  3. Heliview Conferences & Training spant zich ervoor in dat aan het door haar te organiseren congres een zo groot mogelijk publiek deelneemt . Zij is echter niet aansprakelijk voor tegenvallende deelnemersaantallen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4. Aan de inschrijving voor een congres kunnen geen rechten worden ontleend. Heliview Conferences & Training heeft te allen tijde het recht een inschrijving alsnog te weigeren dan wel op bepaalde onderdelen te wijzigen, zoals bijvoorbeeld de omvang van de gehuurde standruimte, een wijziging in de samenstelling van de sprekers, etc. Indien de afwijking in de overeenkomst dusdanig afwijkt van wat er tussen Heliview Conferences & Training en haar wederpartij oorspronkelijk overeengekomen is dan is zij in beginsel bereid om in alle redelijkheid en in overleg met de wederpartij het factuurbedrag aan te passen. Echter de wijze waarop het factuurbedrag wordt aangepast, wordt bepaald door Heliview Conferences & Training.
  5. Heliview Conferences & Training behoudt zich het recht voor om inschrijving voor de deelname aan een congres, seminar, beurs, studiereis etc. zonder opgaaf van de daaraan ten grondslag liggende redenen te weigeren dan wel niet in behandeling te nemen.
  6. Heliview Conferences & Training behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor om de datum en/of de locatie van het door haar te organiseren congres, beurs, seminar, studiereis ed. te wijzigen en indien noodzakelijk het congres in zijn geheel te annuleren. Alsdan is Heliview Conferences & Training niet verplicht tot het vergoeden van welke schade dan ook aan haar wederpartij. In geval van een annulering zal zij de bedragen, welke reeds zijn voldaan voor de standhuur en/of deelname aan het congres, beurs, seminar ed. retourneren op een door de wederpartij aan te wijzen bankrekening.
  7. In het geval dat de huurder van een stand en/of wederpartij die een overeenkomst heeft gesloten met Heliview Conferences & Training teneinde promotieactiviteit(en) op rond de congreslocatie te mogen ontplooien en/of de deelnemer aan een congres vóór aanvang van het congres de overeenkomst met Heliview annuleert heeft de wederpartij, de navolgende betalingsverplichting jegens haar.
   – Bij een annulering tot 28 weken vóór de begindatum van het congres is de wederpartij verplicht een bedrag van 25% van het overeengekomen factuurbedrag te voldoen.
   – Bij een annulering tot 16 weken vóór de begindatum van het congres is dewederpartij verplicht een bedrag van 50% van het overeengekomen factuurbedrag te voldoen.
   – Het is niet mogelijk om een overeenkomst 16 weken (of daarna) vóór de begindatum van het congres te annuleren; alsdan is de wederpartij het volledige factuurbedrag aan Heliview Conferences & Training verschuldigd. Deze annulering kan alleen door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.
  8. De wederpartij is verplicht om de stand een half uur voor aanvang van het congres volledig te hebben ingericht. Zij is tevens verplicht om de stand direct na het beëindigen van het congres met bekwame spoed te ontruimen.
  9. De wederpartij draagt het risico voor schade en/of diefstal en/of te niet gaan van haar zaken welke zich bevinden op of rond de locatie waar het congres wordt gehouden. De wederpartij dient deze zaken te verzekeren tegen schade, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  10. Heliview Conferences & Training is niet aansprakelijk voor schade welke door derden gedurende het congres wordt toegebracht aan de zaken welke door de wederpartij zijn uitgestald.

Artikel 7 Annulering, wijziging en meerwerk

  1. Heliview Conferences & Training behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien hetgeen is overeengekomen technisch niet haalbaar blijkt.
  2. Heliview Conferences & Training is slechts gehouden aan een annulering of wijziging van de opdracht (haar medewerking te verlenen) indien deze schriftelijk aan haar is
   bevestigd en door haar is aanvaard. In geval van annulering heeft Heliview Conferences & Training het recht om de tot aan dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte interne en externe kosten aan de wederpartij in rekening te brengen alsmede (te vermeerderen met) een winstdervingsvergoeding ter grootte van 20% van het totaal op dat moment gefactureerde bedrag, onverminderd het recht van Heliview Conferences & Training om volledige schadevergoeding te vorderen. Ingeval van annulering van congressen, seminars, beurzen etc. geldt het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
  3. De wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed. Heliview Conferences & Training zal de wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk (schriftelijk) op de hoogte stellen.
  4. Indien sprake is van het geven van een groepstraining en de meerderheid van de deelnemers niet in staat is deze te volgen heeft Heliview Conferences & Training het recht deze training te annuleren of in tijd te verplaatsen, zonder jegens haar opdrachtgever daarvoor aansprakelijk te zijn.
  5. Indien de wederpartij Heliview Conferences & Training verzoekt tot het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen zal Heliview Conferences & Training daaraan gevolg geven, indien zulks binnen haar mogelijkheden ligt. Heliview Conferences & Training kan nimmer worden verplicht daaraan gevolg te geven. Zij zal deze werkzaamheden indien mogelijk wel verrichten. Een wijziging dient door de wederpartij schriftelijk aan Heliview Conferences & Training verzocht te worden.
  6. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden leidt tot meerwerk door Heliview Conferences & Training, zullen die door haar steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Heliview Conferences & Training behoudt zich het recht voor om de wederpartij de door Heliview Conferences & Training reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
  7. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) door Heliview Conferences & Training aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door Heliview Conferences & Training de wederpartij daartegen protesteert.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

  1. Heliview Conferences & Training behoudt zich terzake de opdracht geleverde (door haar ontwikkelde en/of ontworpen) congressen, seminars, beurzen etc. alsmede trainingen, indien en voorzover zulks mogelijk is, modellen, voorbeelden, overeenkomsten, adviezen, ideeën, brochures, e.d. alsmede afleidingen daarvan, (de eigendom van) alle daarop rustende intellectuele eigendomsrechten voor, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussen partijen is overeengekomen dat de intellectuele eigendomsrechten van Heliview Conferences & Training overgaan op de wederpartij, hetwelk alsdan schriftelijk dient te geschieden, is de wederpartij eerst eigenaar op het moment dat ter zake de opdracht er volledige betaling aan Heliview Conferences & Training heeft plaatsgevonden. Ingeval van verschil van mening aangaande deze betaling blijft de eigendom derhalve bij Heliview Conferences & Training.
  2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden bovenvermelde informatie en/of bescheiden, daaronder uitdrukkelijk begrepen de deelnemerslijst, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, tenzij met schriftelijke toestemming van Heliview Conferences & Training. Het is de wederpartij tevens niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, daaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, (woord- en beeld)merken(rechten), handelsnamen, uit/van de informatie te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van deze informatie/bescheiden. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid verbeurt de wederpartij jegens Heliview Conferences & Training een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 100.000,–, onverminderd haar recht de meerdere schade te vorderen.
  3. De wederpartij vrijwaart Heliview Conferences & Training voor aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, welke tegen Heliview Conferences & Training ingesteld worden. Heliview Conferences & Training vrijwaart de wederpartij tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Heliview Conferences & Training zelf ontwikkelde concepten, trainingen, programma’s ed. inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht of andere intellectueel eigendomsrecht. Heliview Conferences & Training zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij Heliview Conferences & Training onmiddellijk schriftelijk informeert en
   de behandeling van de zaak uitsluitend aan Heliview Conferences & Training overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Heliview Conferences & Training de concepten, trainingen, programma’s ed. vervangen of zodanig wijzigen als Heliview Conferences & Training juist acht.
  4. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, brochures enz. vermelde gegevens zijn slechts een indicatie. De wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 9 Prijzen

  1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en exclusief andere kosten.
  2. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of aanbieding en die van (op)levering van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is Heliview Conferences & Training gerechtigd de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
  3. Heliview Conferences & Training heeft het recht te bedingen dat door de wederpartij – alvorens de betreffende werkzaamheden worden verricht – een voorschot wordt betaald. De hoogte hiervan wordt bepaald door Heliview Conferences & Training met inachtneming van de redelijkheid.
  4. Indien door Heliview Conferences & Training duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.
  5. Indien de wederpartij de prijs met een creditcard betaalt is Heliview conference & training gerechtigd het betreffende bedrag te vermeerderen met de kosten die de betreffende creditmaatschappij aan Heliview conference & training daarvoor berekend.
  6. Alle door Heliview Conferences & Training gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Betaling

  1. Alle betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig recht van de wederpartij op korting, opschorting of verrekening. Heliview Conferences & Training is gerechtigd te factureren na elke voltooide deelopdracht.
  2. De betaling dient rechtstreeks aan Heliview Conferences & Training te worden voldaan door storting op het door Heliview Conferences & Training aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen. De datum van creditering op de bankrekening van Heliview Conferences & Training geldt als betalingsdatum.
  3. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens Heliview Conferences & Training nakomt, een en ander zoals hierboven in lid 1 is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Heliview Conferences & Training het recht per maand aan de wederpartij de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
  4. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de wederpartij. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Heliview Conferences & Training de meerdere schade van de wederpartij te vorderen. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.
  5. Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling is al hetgeen Heliview Conferences & Training van de wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht van Heliview Conferences & Training de meerdere schade van de wederpartij te vorderen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

  1. Heliview Conferences & Training behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverd materiaal (brochures/folders/lesmateriaal ed.) totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Heliview Conferences & Training tegen de wederpartij mocht verkrijgen.
  2. De wederpartij is gehouden het onder eigendomsvoorbehoud geleverde materiaal met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Heliview Conferences & Training te bewaren.
  3. Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Heliview Conferences & Training tekort zal schieten en/of Heliview Conferences & Training goede grond heeft te vrezen dat zij in die verplichtingen tekort zal schieten en/of in gevallen als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden, is Heliview Conferences & Training gerechtigd het onder eigendomsvoorbehoud geleverde materiaal zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter, terug te nemen. Hierbij verleent de wederpartij Heliview Conferences & Training toestemming om het materiaal in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin deze zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.
  4. De wederpartij is verplicht Heliview Conferences & Training terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het materiaal waarop een eigendomsvoorbehoud van Heliview Conferences & Training rust.
  5. Zolang de eigendom van het geleverd materiaal niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan dit materiaal in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Aflevering

  1. De aflevering van het in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte materiaal geschiedt aan het adres van de wederpartij, dan wel een door de wederpartij opgegeven adres. Heliview Conferences & Training mag het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat de wederpartij haar een nieuw adres heeft medegedeeld.
  2. De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien buiten schuld van Heliview Conferences & Training vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig besteld materiaal niet tijdig aan Heliview Conferences & Training wordt geleverd, wordt de leveringstermijn voorzover nodig verlengd.

Artikel 13 Reclames

  1. De wederpartij is verplicht tot controle (op de goede werking) van geleverde materialen op het moment van de levering.
  2. Reclames/klachten wegens tekorten, gebreken, onvoldoende werking, afwijkingen van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen, voor zover van toepassing, door de wederpartij nauwkeurig op de door haar ondertekende stukken (daaronder begrepen afgetekende vrachtbrieven) te worden omschreven. Reclames moeten door de wederpartij nauwkeurig worden omschreven.
  3. Reclames/ klachten dienen binnen tien (10) dagen na het verrichten van de dienst en/of de levering van het materiaal bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Heliview Conferences & Training te zijn ingediend, tenzij zulks in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
  4. Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling van het door haar aan Heliview Conferences & Training verschuldigde op te schorten.
  5. Indien de reclame naar het oordeel van Heliview Conferences & Training gegrond is, zal Heliview Conferences & Training te harer keuze, hetzij, voorzover mogelijk, de verrichte dienst herstellen, hetzij het materiaal naleveren, hetzij het geleverde materiaal gratis vervangen, tegen teruglevering van het oorspronkelijke materiaal, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde materiaal, waarop de reclame betrekking heeft. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Heliview Conferences & Training niet gehouden.
  6. De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren het materiaal in ontvangst te nemen,of deze retour te zenden, tenzij Heliview Conferences & Training hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Ingeval de wederpartij meent dat het door Heliview Conferences & Training geleverde niet overeenstemt met wat zij aan de wederpartij heeft verkocht, dient zij Heliview Conferences & Training gelegenheid te geven het geleverde materiaal te bezichtigen.
  7. Reclames terzake het factuurbedrag dienen binnen tien (10) dagen na verzending van de betreffende factuur aan Heliview Conferences & Training bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Heliview Conferences & Training zijn ingediend.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van Heliview Conferences & Training voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.
  2. Heliview Conferences & Training is nimmer aansprakelijk voor (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan de geleverde dienst of het geleverde materiaal.
  3. Heliview Conferences & Training spant zich ervoor in om de opdracht naar behoren en conform hetgeen terzake is overeengekomen uit te voeren. Geringe afwijkingen zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden geven de wederpartij niet het recht de levering van de dienst en/of het materiaal te weigeren, tenzij deze afwijkingen zodanig zijn dat deze in redelijkheid niet door de wederpartij te hoeven worden aanvaard.
  4. Heliview Conferences & Training is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door de wederpartij is verstrekt.
  5. Heliview Conferences & Training is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd.
  6. Heliview Conferences & Training is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of enige schade aan apparatuur, bescheiden, materialen of andere zaken van de wederpartij, welke Heliview Conferences & Training in het kader van de uitvoering van de opdracht onder zich heeft. De wederpartij is verplicht dergelijke goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
  7. Heliview Conferences & Training is niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in brochures, folders, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen, lesmateriaal, e.d.
  8. Heliview Conferences & Training is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport aan het materiaal is toegebracht.
  9. Heliview Conferences & Training is niet aansprakelijk voor de (tegenvallende) bezoekersaantallen van door haar te organiseren congressen en/of andere evenementen. Heliview Conferences & Training is niet aansprakelijk indien zich er een omstandigheid zoals in artikel 6 lid 4 en/of 5 en/of 6 en/of 10 voordoet.
  10. De wederpartij vrijwaart Heliview Conferences & Training en stelt haar schadeloos terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Heliview Conferences & Training in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Heliview Conferences & Training.

Artikel 15 Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Heliview Conferences & Training onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, zeer slechte weersomstandigheden, aanzienlijke files, (griep) epidemie(ën), (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Heliview Conferences & Training of diens leveranciers. In deze bepaling wordt onder overmacht onder andere verstaan, de annulering van de reservering van de locatie waar het congres zou plaats vinden.
  2. Indien Heliview Conferences & Training haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht – zoals omschreven in lid 1 van dit artikel – worden die verplichtingen opgeschort totdat Heliview Conferences & Training weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
  3. In het geval dat Heliview Conferences & Training bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Heliview Conferences & Training gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  4. Indien Heliview Conferences & Training binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Heliview Conferences & Training als de wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Heliview Conferences & Training jegens de wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

Artikel 16 Streefaantal

  1. Heliview Conferences & Training streeft bij het organiseren van een congres, beurs, seminar, studiereis ed. altijd naar een minimum aantal eindgebruikers van 90% op het totaal aantal deelnemers.
  2. Heliview Conferences & Training streeft bij het organiseren van een congres, beurs, seminar, studiereis ed. altijd naar een minimum totaal aantal aanwezige deelnemers, dat bij elk congres, beurs, seminar, studiereis ed. schriftelijk kenbaar wordt gemaakt.

Artikel 17 Personeel

Heliview Conferences & Training en de wederpartij verbinden zich over en weer om tijdens de duur van een door Heliview Conferences & Training uit te voeren opdracht alsmede tijdens een periode van 12 maanden nadat Heliview Conferences & Training de laatste factuur heeft verzonden geen werknemers in dienst te nemen of op enigerlei wijze van hun diensten gebruik te maken, die tijdens voornoemde periode in dienst van of ten behoeve van Heliview Conferences & Training respectievelijk van de wederpartij werkzaam waren, een en ander op straffe van een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 100.000,–

Artikel 18 Geheimhouding

  1. Heliview Conferences & Training en de wederpartij verplichten zich over en weer tot absolute geheimhouding jegens derden ter zake van alle hen uit hoofde van de opdracht of uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van elkaar, een en ander in de ruimste zin van het woord. Heliview Conferences & Training heeft echter het recht aan derden bekend te maken dat zij van de wederpartij een opdracht heeft ontvangen.
  2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 19 Retentierecht

Heliview Conferences & Training is gerechtigd om de afgifte van zaken van de wederpartij of derden uit hoofde van de opdracht op te schorten tot op het moment dat alle betalingen aan Heliview Conferences & Training zijn geschied.

Artikel 20 Toepasselijk recht en Forumkeuze

  1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is toepasselijk het Nederlands recht.
  2. Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.
  3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen in beginsel worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij Heliview Conferences & Training om haar moverende redenen de wederpartij wenst op te roepen voor de daartoe bevoegde rechter in zijn/haar woonplaats.

Breda, 10 juni 2016,
Heliview Conferences & Training B.V.,
Voor haar: de heer ing. J.A. de Werd